ODSZKODOWANIA I WINDYKACJA

 • ocena długu i ustalenie strategii działania
 • przesądowe dochodzenie niespłaconych należności
 • postępowanie sądowe zmierzające do uzyskania tytułu wykonawczego, w tym postępowanie: zabezpieczające, nakazowe, uproszczone, upominawcze
 • elektroniczne postępowanie upominawcze
 • europejskie postępowanie nakazowe
 • postępowanie klauzulowe
 • dochodzenie roszczeń wobec członków zarządu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z bezskuteczną egzekucją przeciwko spółce
 • skarga pauliańska
 • dochodzenie odszkodowań, zadośćuczynień m.in. wobec zakładów ubezpieczeń
 • rozwiązywanie problemów z przedawnieniem
 • windykacja telefoniczna
 • udostępnianie pieczęci prewencyjnej
 • sporządzanie ugód z harmonogramem spłat
 • zabezpieczenia spłat hipotekami, zastawami rejestrowymi, przewłaszczeniem na zabezpieczenie, cesją wierzytelności przyszłych z innych umów, wekslem z poręczeniem
 •  uczestnictwo w postępowaniach egzekucyjnych
 • postępowania o uznanie umów dłużnika za bezskuteczne wobec wierzyciela w trybie art. 59 KC
 • zawiadamianie prokuratury w przypadku podejrzenia popełnienia przez dłużnika przestępstwa udaremniania zaspokojenia wierzyciela, przywłaszczenia, oszustwa, lub innych
 • postępowanie o sądowe wyjawienie majątku